Biblioteca

El fons documental de la Biblioteca Sant Felip Neri està constituït per llibres i revistes referents
prioritàriament a les disciplines següents: Espiritualitat, Zen. Diàleg intereligiós, Interculturalitat, i
Sostenibilitat.

El catàleg de llibres i referències està disponible on line. Per préstec presèncial de llibres, és
precís disposar del carnet de la biblioteca.